Hero image with a plant in a bulb

O PROJEKCIE

First image with a machine

IDEA

W związku z szybkim rozwojem przemysłowym świata znacznie wzrosło niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska metalami. Ponadto likwidacja niektórych obszarów przemysłowych i przeznaczenie ich, np. pod zabudowę mieszkalno – usługową...

Second image with a machine

REALIZACJA

Zakres projektu został stworzony w taki sposób, aby rozwiązywać wszystkie bieżące problemy w sposób optymalny przy użyciu dostępnych zasobów. Wiedza, jaką posiada aktualnie firma i współpraca z jednostką naukową pozawalają na wdrożenie rozwiązania…

Second image with a machine

DOFINANSOWANIE

Projekt pt. „Wdrożenie autorskiej technologii optymalizacji procesu oczyszczania/unieszkodliwiania gruntów zanieczyszczonych metalami”, współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej...

A machine photography

IDEA

W związku z szybkim rozwojem przemysłowym świata znacznie wzrosło niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska metalami. Ponadto likwidacja niektórych obszarów przemysłowych i przeznaczenie ich, np. pod zabudowę mieszkalno – usługową wiąże się z koniecznością oczyszczenia takich terenów. Grunty zanieczyszczone metalami stanowią istotne zagrożenie dla środowiska. W zależności od wartości pH metale mogą być sorbowane przez fazę stałą gleby bądź desorbowane do roztworu glebowego, z którego mogą być wymywane do wód gruntowych, bądź pobierane przez rośliny. W praktyce ze względu na znaczną siłę wiązania większości metali przez kompleks sorpcyjny gleby, pierwiastki te zazwyczaj zostają unieruchomione w warstwie powierzchniowej, co oznacza, że pozostają problemem na długo, nawet po wyeliminowaniu źródła emisji. Należy również pamiętać, że zanieczyszczenia chemiczne gleb (w tym metale) wpływają negatywnie na bytujące w nich organizmy żywe, powodując eliminację gatunków wrażliwych, nadmierny rozwój organizmów opornych, a w konsekwencji prowadzą do zaburzeń w obiegu materii i energii, uniemożliwiając prawidłowe jej funkcjonowanie. Metale w gruntach mogą występować w różnych związkach oraz wchodzą w skład różnego rodzaju minerałów. Oznacza to występowanie różnych form metali w środowisku: wymiennej, węglanowej, tlenkowej, organicznej związanej w sieci krystalicznej minerałów pierwotnych i wtórnych, co przekłada się na różną mobilność i biodostępność. Zatem konieczne jest zastosowanie metod pozwalających na oczyszczenie środowiska gruntowego. Możliwość wdrożenia opracowanych wyników prac B+R pozwoli po raz pierwszy zastosować w praktyce przemysłowej rozwiązanie dzięki któremu oprócz unieszkodliwiania gruntów będziemy mogli prowadzić również jego odzysk.

REALIZACJA

Zakres projektu został stworzony w taki sposób, aby rozwiązywać wszystkie bieżące problemy w sposób optymalny przy użyciu dostępnych zasobów. Wiedza, jaką posiada aktualnie firma i współpraca z jednostką naukową pozawalają na wdrożenie rozwiązania, które będzie odpowiadać wszystkim istniejącym w danym momencie potrzebom zarówno Wnioskodawcy jak i grup odbiorców projektu. Zakres projektu rozwiązuje kluczowy problem, jakim jest istotne zagrożenie dla środowiska, które powstaje ze strony gruntów zanieczyszczonych metalami.

Projekt zakłada wdrożenie technologii z wykorzystaniem roztworów mobilizujących metale, których skład i właściwości nie wpłyną negatywnie na żyjące w glebie organizmy. Aktualnie dostępne rozwiązania prowadzą często do degradacji ziemi.

Zakupiony przesiewacz wraz z posiadaną już instalacją pozwoli na uruchomienie ww. usługi, która będzie cechować się:

 • możliwością bardzo dokładnej i szybkiej aplikacji roztworów do wymywania metali z gruntów.
 • możliwością całorocznej aktywności remediacyjnej.
 • zwiększoną precyzyjnością i skutecznością prowadzonych zabiegów.
 • zwiększeniem zakresu prowadzonej działalności remediacyjnej dla innych rodzajów odpadów.
A machine photography
A machine photography

DOFINANSOWANIE

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej

Tytuł projektu:

„Wdrożenie autorskiej technologii optymalizacji procesu oczyszczania/unieszkodliwiania gruntów zanieczyszczonych metalami”

Całkowita wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 578 100,00 zł w tym wartość dofinansowania przez UE: 470 000,00 zł.

Termin realizacji:

01-04-2023 - 31-12-2023

ECO-RGS Sp. z o.o. SP.K.

O NAS

Działalność firmy ECO RGS związana jest z szeroko pojętym rynkiem ochrony środowiska m.in. zagospodarowaniem odpadów. Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania dotyczące zaistniałego problemu, zapewniając pełen profesjonalizm na każdym etapie współpracy. Obszar naszego działania obejmuje całą Polskę.

Ponadto nasza spółka znajduje się w grupie kapitałowej, świadczącej usługi w zakresie rozbiórek, wykopów, transportu materiałów sypkich, transportu odpadów niebezpiecznych oraz robót budowlanych.

Firma specjalizuje się w następujących pracach:

 • Wiercenia geologiczne
 • Akredytowany pobór próbek
 • Akredytowane badania laboratoryjne gruntów oraz wód
 • Ocena i monitoring stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
 • Procedury administracyjne w imieniu Inwestora
 • Przygotowanie i realizacja planów remediacji
 • Remediację zanieczyszczonego środowiska gruntowo – wodnego Odbiór i odzysk gruntów zanieczyszczonych
 • Gospodarka odpadami niebezpiecznymi
A bulb with a plant inside
A full width size machine photography